Emfanorm Grup Etik Kuralları

Tedarikçiler ve Üçüncü Kişi Aracılara Yönelik

 

İşbu Etik Kurallar, paydaşlarına ve çevreye karşı sorumluluklarıyla ilgili olarak Emfanorm Grup tedarikçilerine ve üçüncü kişi aracılarına düşen temel gereklilikleri tarif etmektedir. Tedarikçi ve/veya üçüncü kişi aracı, işbu belge ile aşağıdakileri beyan etmektedir.

 

Yasalara Uymak

 • Geçerli hukuk sistemlerine ait yasa ve düzenlemelere

 

İnsan Hakları ve İstihdam Uygulamaları

Herhangi bir insan hakkı ihlalinin sebebi ve suç ortağı olmaktan kaçınarak uluslararası düzeyde ilan edilmiş tüm insan haklarına saygılı olmayı sağlamak amacıyla, özellikle kadınlar, çocuklar veya göçmen işçiler veya (yerli) topluluklar gibi zayıf hak sahiplerinin veya hak sahibi gruplarının insan haklarına saygı için yüksek derecede dikkat göstermek.

 

 • Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması
  • Kölelik, esaret, zorla veya mecburi çalıştırma ve insan ticareti yapmamak ve yapılmasına katkıda

 

 • Çocuk İstihdamının Yasaklanması
  • Yaşı 15’in altında olan hiçbir çalışan istihdam etmemek veya 138 No’lu ILO Sözleşmesi gelişmekte olan ülke istisnasına dahil olan ülkelerde, yaşı 14’ün altında olan hiçbir çalışan istihdam etmemek.
  • 182 No’lu ILO Sözleşmesi uyarınca tehlikeli işlerde yaşı 18’in altında olan hiçbir çalışan istihdam

 

 • Ayrımcılık Yapmamak ve Çalışanlara Saygılı Olmak
  • Ten rengi, ırk, milliyet, etnik kimlik, siyasi görüş, sosyal geçmiş, engellilik, cinsiyet, cinsel kimlik ve eğilim, medeni hâl, dini inanç veya yaştan bağımsız olarak, çalışanlar arasında fırsat ve muamele eşitliğini sağlamak.
  • Bireylerin cinsel, zorlayıcı, tehdit edici, küfürlü veya sömürücü olan hareketlerini, dil ve fiziksel temas dahil, psikolojik işkence, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez muamelelerini hoş görmeyi reddetmek.

 

 • Çalışanların Çalışma Saatleri, Ücretleri ve Sosyal Yardımları
  • Çalışanların yasal olan sendika kurma veya mevcut sendikalara üye olma ve toplu sözleşme görüşmeleri yapma haklarını tanımak; işçi örgütlerinin veya sendikaların üyelerine olumsuz davranmamak veya ayrıcalık tanımamak.
  • Çalışma saatleriyle ilgili tüm geçerli yönetmeliklere küresel çapta
  • Adil ücretler ödemek ve ücretlerle ve tazminatla ilgili tüm geçerli yasalara küresel çapta
  • Çalışanların sınır ötesi çalışması durumunda, özellikle asgari ücretlerle ilgili olarak tüm geçerli yasal gerekliliklere uymak.

 

 • Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun olarak hareket etmek ve güvenli çalışma koşulları sağlamak.
  • Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında bilgili olmasını sağlamak için eğitim
  • Makul bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

 

 • Şikâyet Mekanizması
  • Çalışanlarının işbu Etik Kurallar ilkelerinin olası ihlallerini rapor edebilmesi için korumalı bir mekanizmaya erişim sunmak.

 

Çevre Koruma

 • Çevre açısından geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun olarak davranmak. Çevre kirliliğini en az düzeye düşürmek ve çevre koruma ile ilgili olarak sürekli iyileştirmeler
 • Makul bir çevre yönetim sistemi

 

Adil Faaliyet Uygulamaları

 • Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele
  • Herhangi bir yolsuzluğu veya rüşveti hoş görmemek ve bunlarla hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak iştigal etmemek, resmi işlemleri etkilemek veya haksız kazanç elde etmek amacıyla bir devlet memuruna veya özel sektördeki karşı tarafa değerli herhangi bir şey vermemek, teklif etmemek veya vaat etmemek. Buna, uygunsuz kolaylaştırıcı ödemeler vermeyi veya bunları kabul etmeyi reddetmek de dahildir.

 

 • Adil Rekabet, Tekelciliği Engelleyen Yasalar ve Fikri Mülkiyet Hakları
  • Ulusal ve uluslararası rekabet yasalarına uygun davranmak ve rakiplerle fiyat belirleme, piyasa veya müşteri dağıtımı, piyasa paylaşma veya ihaleye fesat karıştırmaya dahil olmamak.
  • Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek.

 

 • Çıkar Çatışmaları
  • İş ilişkilerini etkileyebilecek tüm çıkar çatışmalarından kaçınmak ve/veya bunları dahili olarak Emfanorm’a bildirmek ve bunların ortaya çıkmasını baştan engellemek.

 

 • Kara Para Aklamayla ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele
  • Kara Para aklamayı ve terörizmin finansmanını doğrudan veya dolaylı olarak kolaylaştırmamak.

 

 • Veri Gizliliği
  • Kişisel verileri gizli olarak ve sorumluca işlemek, herkesin gizliliğine saygı göstermek ve kişisel verilerin etkin bir şekilde korunmasını ve sadece meşru amaçlarla kullanılmasını sağlamak.

 

 • İhracat Kontrolü ve Gümrükler
  • Geçerli ihracat kontrolü ve gümrük düzenlemelerine

 

Sorumlu Maden Kullanımı

 • Ürünlerinde Çatışma Yaşanan ve Yüksek Riskli Bölgeler’den temin edilen ve insan hakları ihlallerine, yolsuzluğa, silahlı grupların finansmanına veya benzer olumsuz etkilere yol açan ham maddeler kullanmamak için makul bir çaba göstermek.

 

Tedarik Zinciri

 • Tedarikçilerinin bu Etik Kurallar’ın ilkelerine uygun davranması için makul çabayı göstermek.
 • Tedarikçi seçiminde ve tedarikçilere gösterilen muamelelerde ayrımcılık yasağı ilkelerine

 

 

 

 

EMFANORM ELEKTRONİK PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ